Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Hrvatska, OIB: 64758262921 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016, u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi) i članka 14. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u postupku jednostavne nabave za Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, Evid. broj nabave: 20/18-JN, donosi Odluku o odabiru.

Sukladno kriteriju za odabir ponude iz točke 4.5. Poziva na dostavu ponuda, kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja Građenica d.o.o., Ul. Bana Jelačića 22, 21 204 Dugopolje, OIB: 71871151205 s najnižom cijenom ponude bez PDV-a od 177.386,00  HRK i cijenom ponude sa PDV-om od 221.732,50 HRK. Naručitelj će s odabranim ponuditeljem zaključiti ugovor za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 180.000,00 HRK. Poziv za javno prikupljanje ponuda zajedno s pripadajućom dokumentacijom (Upute i troškovnik) objavljen je na službenoj stranici Grada Vrlike www.vrlika.hr dana 22. listopada 2018. godine. Rok za dostavu ponuda bio je do 30. listopada 2018. godine do 12:00:00 sati. U privitku slijedi Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda u navedenom postupku.

Odluka o odabiru ponude za stručni nadzor inkubatora

Zapisnik o pregledui ocjeni ponuda stručni nadzor

Leave a Reply

Skip to content