Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika

Vrla d.o.o. obvezan je svoju internetsku stranicu www.poduzetnickiinkubatorkosore.hr  učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine br.17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.poduzetnickiinkubatorkosore.hr

Stupanj usklađenosti 

Ova Internetska stranica je djelomično usklađena sa Zakonom i Direktivom EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj

Nakon provedene samoprocjene Vrla d.o.o. je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive EU 2016/2102. određeni dijelovi nisu u skladu sa zahtjevima pristupačnosti po pitanju operabilnosti i stabilnosti. To su slijedeći dijelovi:

Ova Izjava sastavljena je 15. rujna 2021. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Vrla d.o.o..

Povratne informacije i podaci za kontakt 

Osoba zadužena za sve uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive EU 2016/2012 i davanje povratnih informacija je službenik za informiranje Vrla d.o.o.,  Nikola Uzun, mag. ing. mech. Zahtjevi se mogu dostaviti:

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje

Direktor:             Nikola Uzun, mag. ing. mech.
Mobitel:              099 56 52 251
Telefon:              021 827 023
Mail:                     nikola.uzun@vrlika.hr
Adresa:                Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika

Skip to content