Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Dana 12. studenog 2018. godine u postupku jednostavne nabave,evid.broj nabave: 20/18-JN za predmet nabave Usluga stručnog nadzora projekta Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, Grad Vrlika (Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Hrvatska, OIB: 64758262921) sklopio je ugovor s odabranim ponuditeljem, tvrtkom Građenica d.o.o. (, Ul. Bana Jelačića 22, 21 204 Dugopolje, OIB: 71871151205).  Kriterij za odabir ponude iz točke 4.5. Poziva na dostavu ponuda jest najniža cijena. Sukladno navedenom  kao najpovoljnija ponuda odabrala se ponuda ponuditelja Građenica d.o.o. s najnižom cijenom ponude bez PDV-a od 177.386,00  HRK odnosno cijenom ponude sa PDV-om od 221.732,50 HRK.

Ugovor_Stručni nadzor Građenica d.o.o.

Leave a Reply

Skip to content