Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Hrvatska, OIB: 64758262921 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom zaključenja ugovora o javnoj nabavi, evidencijski broj nabave: NMV-1/18, broj objave: 2018/S 0F2-0018974  , predmet nabave: Izvođenje radova na izgradnji Poslovnog inkubatora u radnoj zoni Kosore, donio je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Sukladno kriteriju za odabir ponude iz točke 4.6. dokumentacije o nabavi, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja M-P-Beton d.o.o., Don Frane Bulića 209, 21210 Solin, Hrvatska, OIB: 59003338799 s cijenom ponude bez PDV-a od 19.197.693,52 HRK te cijenom ponude s PDV-om od 23.997.116,90 HRK. Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku bio je do 04. rujna 2018. godine, do kada su zaprimljene dvije ponude. Protekom roka mirovanja od 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru ponuditeljima (29. listopada 2018.), Grad Vrlika namjerava zaključiti Ugovor o javnoj nabavi s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljom. U privitku slijedi Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda u navedenom postupku.

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda_potpisan

Odluka o odabiru_izgradnja inkubatora

Leave a Reply

Skip to content