Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika

SKLOPLJEN UGOVOR O NABAVI: IZRADA PRIRUČNIKA ZA UPRAVLJANJE INKUBATORIMA

U sklopu projekta „Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture») dana 09.07.2018. godine potpisan je Ugovor između Grada Vrlike kao korisnika bespovratnih  sredstava EU s tvrtkom E.C.H.R. d.o.o. o usluzi izrade „Priručnik za upravljanje inkubatorima“ ev. br. nabave: 22/18 – JN . Kriterij za odabir ponude u ovom postupku jednostavne nabave bila je ekonomski najpovoljnija ponuda. Kriteriji za odabir su: (a) cijena ponude i (b) specifično iskustvo stručnjaka. Odabrana je ponuda ponuditelja E.C.H.R. d.o.o. koja je ostvarila najveći broj bodova prema ostvarenim kriterijima. Rok izrade konačne verzije Priručnika za upravljanje inkubatorima, sukladno Projektnom zadatku, je do 1. lipnja 2019. godine.

Svrha priručnika jest pružiti sveobuhvatan cjelovit vodič za postupke potrebne za upravljanje inkubatorima. Predmetni priručnik će obuhvaćati poslovnik inkubatora, način upravljanja, način odabira i pružanja usluga stanarima, financijsko upravljanje, upravljanje informacijama te sustav nadzora.

Dokumentacija o nabavi nalazi se u privitku: DoN – Priručnik za upravljanje inkubatorima 

 

SKLOPLJEN UGOVOR O NABAVI: NABAVA PRIRUČNIKA ZA ZAŠTITU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

U sklopu projekta „Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture») dana 11.07.2018. godine potpisan je Ugovor između Grada Vrlike kao korisnika bespovratnih  sredstava EU s tvrtkom CPZ – Centar za patente d.o.o. o usluzi izrade „Priručnik za zaštitu intelektualnog vlasištva“ ev. br. nabave: 23/18 – JN . Kriterij za odabir ponude u ovom postupku jednostavne nabave bila je ekonomski najpovoljnija ponuda. Kriteriji za odabir su: (a) cijena ponude i (b) specifično iskustvo stručnjaka. Odabrana je ponuda ponuditelja CPZ – Centar za patente d.o.o. koja je ostvarila najveći broj bodova prema ostvarenim kriterijima. Rok izrade konačne verzije Priručnika za upravljanje inkubatorima, sukladno Projektnom zadatku, je do 1. lipnja 2019. godine.

Svrha  nabave “Priručnika za zaštitu intelektualnog vlasništva” jest pružiti sveobuhvatan cjelovit vodič za upravljanje intelektualnim vlasništvom u sklopu inkubatora, odnosno podizanje kapaciteta djelatnika Inkubatora za potrebe specijaliziranog poslovnog savjetovanja stanara.

Dokumentacija o nabavi nalazi se u privitkuDoN – Priručnik za zaštitu intelektualnog vlasništva 

 

IZVRŠENA NABAVA PROMIDŽBENIH MATERIJALA

Nakon prethodno provedenog istraživanja tržišta u postupku nabave 06. Nabava promidžbenih materijala za izvođača projektne aktivnosti Promidžba i vidljivost (element projekta V) izabrana je tvrtka Centar za dizajn i promidžbu d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu. Budući da je cilj projekta omogućiti dostupnost poduzetničko poslovne infrastrukture malim i srednjim poduzetnicima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem  privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima, provedbom aktivnosti promidžbe i vidljivosti Poslovni inkubator povećati će svijest o potrebi pokretanja i razvoja poduzetničkih aktivnosti te informirati poduzetnike o raspoloživim uslugama postojećih potpornih poduzetničkih institucija. Cilj jest da poduzetnička potporna institucija, postojeća i nova poduzeća koja koriste novi Poduzetnički inkubator i njegove kapacitete za rast i razvoj otvaraju nova radna mjesta.

Marketinške aktivnosti biti će usmjerene informiranju lokalnih zajednica s područja grada Vrlike, ali i šire javnosti iz gravitirajućih tržišta Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije te susjedne Bosne i Hercegovine. Komunikacijske aktivnosti su osmišljene tako da će se koristiti tradicionalni alati (regionalni/lokalni mediji, posteri, letci, brošure), ali i inovativni alati (web stranica) kako bi se podigla svijest zajednice i općenito ciljanih skupina u poduzetništvu. Projektni plakati koristiti će se tijekom provedbe projekta za promociju istog u okviru partnerskih i suradničkih institucija te tijekom organizacije javnih događanja. Izrađeno je 50 projektnih plakata. Projektni letak služiti će promociji projekta među ciljnim skupinama, budućim korisnicima poslovnog inkubatora  i drugim dionicima projekta. Tiskano je 1000 komada. Projekt ima izrađenu web stranicu koja omogućava informiranje svih dionika o aktivnostima projekta, načinima i kriterijima sudjelovanja, predstavlja rezultate, a po završetku projekta koristiti će se kao interaktivna platforma za virtualni inkubator.  Tijekom raznih događanja, organiziranja prezentacija, tiskovnih konferencija i sastanaka sa predstavnicima institucija koristiti će se projektni plakati i roll-up banner na lako vidljivim mjestima sukladno „Uputama za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.“

Nabava promidžbenih materijala-zaključak Narudžbenica promidžbenih materijalaPONUDA PREDRAČUN CENT.ZA DIZ.I PROM. d.o.o.

 

NATJEČAJ: Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog inkubatora u RZ Kosore

Dana 22. listopada 2018. godine pokrenut je postupak jednostavne nabave Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore na lokaciji kat. čest. 724/39 K.O. Kosore. Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne nabave iznosi 180.000,00 HRK bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). Rok za dostavu ponude jest 8 dana (do 30. listopada 2018.g.) od dana upućivanja poziva na dostavu ponuda. Procijenjena investicijska vrijednost projekta izgradnje poslovnog inkubatora iznosi 22.173.321,40 HRK sa porezom na dodanu vrijednost (PDV). Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku i isključivo putem e-maila ivana.klaric.kukuz@gmail.com.

Podsjetimo, projekt Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore sufinancira se iz bespovratnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020., Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture»). Projekt u vrijednosti od 87,74% financira EU, dok 12,26% sredstava osigurava korisnik Grad Vrlika.

Projekt “Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore” stvorit će povoljno okruženje za osnivanje i razvoj poduzeća, a svojim stanarima i poduzetnicima početnicima pružiti namjensku infrastrukturu za učinkovitu potporu u razvoju konkurentnosti njihovog znanja, ideja, proizvoda i usluga, nužnih za olakšan rast i razvoj s ciljem privlačenja investicija, odnosno stvaranja mogućnosti za otvaranje radnih mjesta. Stanari Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore će dobiti mogućnost umrežavanja, suradnje, povezivanja i pristupa globalnim resursima, kao i pristupa znanju o upravljanju financijama, poslovnom planiranju, potrebi i načinima razvoja ljudskih kapaciteta i ulaganja u inovacije, istraživanje i razvoj.

Skip to content