Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Provjera na licu mjesta označava fizički dolazak djelatnika SAFU, i bilo kojeg drugog revizora ili vanjske osobe ovlaštene od strane SAFU, na lokaciju na kojoj se provodi projekt te provjeru ispravnosti te istinitosti podataka, popratne dokumentacije koja je dostavljana u sklopu provedbe projekta temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava  ili redovne komunikacije s posredničkim tijelom, kao i utvrđivanja sukladnosti isporučene robe, usluga i radova.

  • Tijekom terenske provjere na licu mjesta minimalno će se provjeravati:  lokacija projekta i pravni status Korisnika – u smislu da se isti nisu promijenili od trenutka potpisivanja Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava
  • provedba projektnih aktivnosti i postizanje pokazatelja – u smislu da ne postoje odstupanja u provedbi projektnih aktivnosti i postizanju pokazatelja o kojima SAFU nema saznanja te da su pripadajući dokumenti dostupni za provjeru
  • postojanje odgovarajućeg revizijskog traga dokumentarnih dokaza i vjerodostojnost preslika u odnosu na izvornike – u smislu postojanja sveukupne dokumentacije vezane za projekt (npr. dokumentacija provedenih nabava uključujući ugovore i dokaze da su roba, radovi i/ili usluge stvarno isporučeni u skladu s potpisanim ugovorima; dokazi o primijenjenim mjerama informiranja i vidljivosti itd.) koja je pohranjena na način koji osigurava dovoljan revizijski trag (mora postojati jasan sustav pohranjivanja dokumentacije koji omogućuje laku dostupnost dokumenata na način koji olakšava provjeru
  • postojanje odgovarajućeg računovodstvenog sustava za projekt – u smislu utvrđivanja kako se u računovodstvenom sustavu prate projektni izdaci i prihodi korištenjem posebnih šifri projekta putem npr. mjesta troška, organizacijske jedinice, posebne analitike konta ili slično
  • provedba mjera informiranja i vidljivosti – u smislu postojanja dokaza da se iskazane mjere informiranja i vidljivosti zaista provode u skladu s Uputama za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost
  • također se provjerava i istovjetnost dokumentacije u smislu da je izvornik koji se nalazi kod Korisnika istovjetan preslici dostavljenoj u SAFU

Budući da projekt uključuje komponentu radova dodatno će se provjeravati i slijedeće:

  • da na gradilištu postoji sva dokumentacija propisana zakonom
  • da gradilištem upravljaju ovlaštene osobe imenovane za te funkcije
  • kod ugovora s jediničnim cijenama provjerava se točnost plaćene stavke u odnosu na dokazive količine stvarno izvedenih radova
  • da iznosi prijavljeni u sklopu Zahtjeva za nadoknadnom sredstava odgovaraju vrijednosti prihvatljivih troškova iz situacija za plaćanje

Najavljena provjera za projekt  „Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore “, KK.03.1.2.01.0053 obaviti će se na lokaciji provedbe projekta, k.č.z. 724/39 k.o. Kosore te u zgradi Grada Vrlike. Provjeru na licu mjesta izvršiti će zaposlenici SAFU, iz  Ureda za provedbu infrastrukturnih projekata te će biti usmjerena na izvođenje radova. Termin provjere će biti 10. svibnja 2019. godine oko 10.30 sati.

Leave a Reply

Skip to content