Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Grad Vrlika (Trg Fra Filipa Grabovca 6, 21 236 Vrlika, Republika Hrvatska) kao Korisnik EU sredstava raspisao je dana 16.07.2018. godine javni natječaj Evid. broja nabave: 1/18 – NMV za predmet nabave „Izvođenje radova na izgradnji zgrade Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, KK.03.1.2.01.0053“ u sklopu istoimenog Projekta koji se sufinancira iz bespovratnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020., Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture») u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“
Procijenjena vrijednost radova kod izvođenja radova na izgradnji zgrade Poslovnog inkubatora na lokaciji kat. čest. 724/39 K.O. Kosore iznosi 16.335.810,00 HRK bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). Provodi se Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, te će isti biti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN). Vrijeme trajanja otvorenog postupka javne nabave za dostavu ponuda je 30 dana računajući od dana objave natječaja što znači da Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti, predajom u EOJN RH, najkasnije do 14. kolovoza 2018. do 10:00:00 sati. Otvaranje ponuda obavit će se 14. kolovoza 2018. u 10:00:00 sati u Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Republika Hrvatska. Osoba zadužena za komunikaciju s gospodarskim subjektima: Anđelko Šegvid, dipl. iur.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku i isključivo putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) modul Pitanja/Pojašnjenja Dokumentacije o nabavi.

Leave a Reply

Skip to content