Adresa: Druga ulica 1, Kosore, 21236 Vrlika
blog img

Grad Vrlika., Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Republika Hrvatska OIB: 64758262921, kao korisnik bespovratnih sredstava EU za projekt KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore u otvorenom postupku javne nabave, Evid. broja nabave: 1/18 – NMV , za predmet nabave „Izvođenje radova na izgradnji Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore”, broj objave EOJN RH 2018/S 0F2-0018974 koji se sufinancira iz bespovratnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020., Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture») proveo je postupak javnog otvaranja ponuda za navedeni predmet nabave dana 04.09.2018. godine sa početkom u 10:00:00 sati.

Ovlašteni predstavnici naručitelja prisutni na otvaranju su: Jasna Maras, Anđelko Šegvić, Ante Grabić. Od ovlaštenih predstavnika ponuditelja, otvaranju ponuda prisustovao je Stipe Grabić, predstavnik ponuditelja Inero d.o.o..

Ostali prisutni na javnom otvaranju ponuda su: Jure Plazonić, gradonačelnik Grada Vrlike, Branimir Turudić, projektni administrator te Ivan Zorica, pročelnik JUO Grada Vrlike.

Rok za dostavu ponuda za navedenu nabavu je 04.09.2018. godine do 10:00:00 h. Datum i vrijeme početka otvaranja ponuda je 04.09.2018. godine u 10:00:00 h. Broj zaprimljenih ponuda: 2.

Prvo su se otvarale elektronički dostavljene ponude prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda, a nakon njih ponude dostavljene u papirnatom obliku prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda. Zapisnik se daje na uvid, provjeru sadržaja i potpis ovlaštenim predstavnicima ponuditelja. Svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja omogućen je uvid u ponudbeni list svake ponude. Nije bilo primjedbi na postupak javnog otvaranja ponuda od prisutnih ovlaštenih predstavnika naručitelja i ponuditelja. Javno otvaranje ponuda završeno je 04.09.2018. godine u 10: 12 sati. U privitku ovog teksta nalazi se: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i Prilog zapisniku.

ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

PRILOG ZAPISNIKU

Leave a Reply

Skip to content